MEDİTASYON HAKKINDA KISA BİLGİ


Meditasyon bilinci dönüştüren doğrudan bir yöntem veya zihnin doğrudan zihin üzerinde çalışması olarak tanımlanmıştır ki bu tai chi, yoga ve dans gibi zihin üzerinde dolaylı yoldan çalışan yöntemlerden farklıdır.

Doğuda binlerce yıldır stresi dindirmek, huzuru arttırmak ve kendi kalplerimizdeki sevecenliği ve bilgeliği açığa çıkarmak için meditasyon uygulanmıştır. Meditasyon, rahat bir biçimde uyanık olma sanatı veya enerjilerimizi odaklamak ve daha bütün hissetmek olarak tanımlanabilir. Batıda ise son otuz – kırk yıl içerisinde doktorlar, psikologlar, bilim insanları, gazeteciler ve herhangi bir dine bağlı olan veya olmayan insanlar tarafından meditasyon daha fazla ciddiye alınır oldu. Bugün batıda günlük meditasyon uygulamalarının yararlarını milyonlarca insan görüyor. 

Meditasyon yapmanın yararlarını ortaya koyan çok sayıda araştırma vardır. Son kırk yılda kırktan fazla ülkede meditasyonla ilgili ikibinden daha fazla araştırma yapılmıştır ve sonuçlar genel olarak meditasyonun fiziksel sağlık, duygusal zindelik ve daha sağlıklı ilişkiler gibi birçok alanda yararlarına göndermeler yapmaktadır. 

İşin doğrusu, düzenli meditasyon yapmanın yararları hakkında konuşmaktan genelde hoşlanmam. Onun yerine insanları kendi deneyimlerinin etkisine güvenip ona göre karar vermeleri için meditasyonu denemeye davet ederim. ‘Yararlı mı, işe yarıyor mu, onda özgürlüğün tadı var mı?’

 

Araştırma bulgularından bazı örnekler:

 

Yaşlanma Sürecini Yavaşlatma 

Biyolojik yaş, bir kişinin fizyolojik olarak kaç yaşında olduğunu ölçer. Bir çalışmaya göre, uzun süreli -beş yıldan uzun süredir- meditasyon yapanlar bir grup olarak kronolojik yaşlarından fizyolojik olarak on iki yıl daha gençti. Kısa süre meditasyon yapanlar kronolojik yaşlarından beş yıl daha gençti. Çalışmada beslenme ve egzersizin etkileri kontrol altında tutuldu. 

(International Journal of Neuroscience, 16: 53-58, 1982).

 

Derin Gevşeme 

Gözler kapalı dinlenme ve meditasyon üzerine yapılmış otuz bir tane fizyolojik çalışmanın bulgularını karşılaştıran ve kapsamlı istatistiksel meta-analize dayanan bir çalışmaya göre meditasyon, sadece gözler kapalı dinlenmeye göre çok daha derin bir gevşeme sağlamaktadır. 

(American Psychologist, 42: 879-881, 1987).

 

Âdet Öncesi Semptomların Azalması 

Meditasyonun ileri düzeyde âdet öncesi semptomdan muzdarip kadınlar üzerindeki etkisini ölçen bir çalışma, fiziksel ve psikolojik semptomlarda yüzde elli yedilik bir azalma olduğunu gösterdi. 

(Obstetrics and Gynaecology, Volume 75, pages 649-655, April, 1990).

 

Tıbbi Bakım İhtiyacının Azalması 

Beş yıldır meditasyon yapan iki binden fazla insan üzerinde yapılmış bir sağlık sigortası istatistiklerine dayanan bir çalışmaya göre, meditasyon yapanların hastaneye gitme sıklığının yaş, cinsiyet, meslek ve sigorta şartları yönünden eşleştirildikleri diğer gruplardan sürekli olarak yüzde elliden daha az olduğu ve meditasyon yapanlar ile yapmayanlar arasındaki bu farkın üst yaş gruplarında yükseldiği görüldü. Buna ek olarak, meditasyon yapanların meditasyon yapmayanlardan on yedi tıbbi tedavi kategorisinde daha az hastalık geçirdikleri ortaya çıktı. Kalp hastalığı nedeniyle hastaneye gitmede yüzde seksen yedi ve kanserde yüzde elli beş azalma vardı. Meditasyon yapanların doktora gidişleri sürekli olarak yüzde elliden azdı. 

(Psychosomatic Medicine, 49: 493-507, 1987).

 

Düşük Tansiyon 

Meditasyon yapan yüksek tansiyon hastalarının yüzde sekseninin tansiyonları düştü ve ilaç kullanımları azaldı; yüzde on altısı ise ilaç kullanımını tamamen bırakacak duruma geldi. Bu sonuçlar en az üç yıl sürdü. 

(Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation, Volume 9, pages 316-324, 1989).

 

Doktor Ziyaretlerinin Azalması 

Meditasyon yapan kronik ağrı hastalarının doktor ziyaretleri yüzde otuz altı azaldı. 

(The Clinical Journal of Pain, Volume 2, pages 305-310, 1991).

 

Gelişmiş Uyku 

Meditasyon yapan insomnia hastalarının yüzde yüzü uykularında gelişme rapor ettiler ve bunların yüzde doksan biri uyku ilacı kullanmayı azalttı veya bıraktı. 

(The American Journal of Medicine, Volume 100, pages 212-216, 1996).

 

Bunlara ek olarak, işyeri ile doğrudan bağlantılı olan iki meditasyon araştırması bulgusu daha var:

 

İşyerinde Artan Üretkenlik ve Gelişen İlişkiler 

Bu çalışma, kontrol grubu üyeleri ile karşılaştırıldığında meditasyon yapan grubun üyelerinde işyerinde istatistiksel olarak anlamlı gelişmeler görüldüğünü ortaya koydu. İş değiştirme arzusu düştü; iş performansı ve iş tatmini yükseldi. Çalışmaya göre ayrıca ortalama on bir aylık bir meditasyon uygulamasından sonra kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, meditasyon yapanların yöneticiler ve iş arkadaşları ile ilişkilerinde istatistiksel olarak anlamlı gelişmeler gösterdiği görüldü. Organizasyonun her kademesindekiler meditasyon uygulamasından yarar sağladılar. 

(Academy of Management Journal, 17: 362-368, 1974).
 

İşyerinde Zihinsel Zindeliğin Gelişmesi 

Üç ay süren bu çalışmada iki şirkete işyerinde meditasyon sunuldu. Aynı şirketlerdeki benzer işlerde çalışan kontrol grubu üyeleri ile karşılaştırıldığında düzenli olarak meditasyon yapan yönetici ve çalışanların genel fiziksel sağlıklarında, zihinsel zindeliklerinde ve canlılıklarında bir artış görüldü. Ayrıca, meditasyon yapanlar kontrol grubundaki çalışanlara göre uyku kalitesinde artış, baş ve sırt ağrısı ile sigara ve alkol kullanımında ise istatistiki olarak anlamlı bir düşüş rapor ettiler. 

(Anxiety, Stress and Coping International Journal, 6: 245-262, 1993).